دانلود رمان عشق یعنی سردرد

  دانلود رمان عشق یعنی سردرد


  اسم رمان : عشق یعنی سردرد

  نویسنده رمان : Mohadeseh.f ( محدثه فارسی )

  تعداد صفحات : 245

  ژانر : عاشقانه ، اجتماعی،زیبا

  منبع رمان : mahroman.ir


  ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ 16371 بازدید بدون نظر

  دانلود رمان عشق یعنی سردرد

  به نام خدایی که درهمین نزدیکی است …
  دلتنگی ها گاه از جنس اشک اند و گاه از جنس بغض …
  گاه سکوت می شوند و خاموش می مانند
  گاه هق هق می شوند و می بارند …
  دلتنگی من برای تواما … جنس غریبی دارد !
  مقدمه :
  بچههه ههها ایههن اولههین کتابیههه کههه نوشههتی … محتههوای ایههن داسههتا مخلههو ی
  از عشههق و نههز و وهشههت ه … اولههن کههه بخونیههد فههک مههی کنیههد کهه

  نههزه ولههی بایههد بههه وسهه.اش برسههید … خههوب خههوب امیههدوارم خوشههتو
  بیاد … چاکرپاکرم … پس بسی ا …
  *****
  * یکتا *
  کالهمهههو از روی سهههرم برمیهههدارم … ا مرتیکهههه ا د ب هههی گیهههر میهههده
  شههالمو مرتههد کههردم و سههعی کههردم مدههر هدم راه بههرم … باکههدم ایی کههه
  سههعی مههی کههردم هروم باشههه بههه سههمت اتههاکن رفههتی … دوتهها تقههه بههه در
  زدم وباشنید صدای نحسن وارد اتاق شدم
  من _ بامن کاری داشتید ؟
  یهه نگهاه کدیهر بهه سههرتاپام انهداخت ک

  هنههدزفریام توگوشههی وب تههرین ههنههو از خواننههده مههورد عالکههی و پلهههی
  کردم
  ایما نو و ) تورگی (
  م لوم تر از من پیدا نکردی که باجواب ندادنات داغونن کردی
  ایمانههت داره نفسههای هخههرو مههی زنههه … ادامههه بههدی بیههنی مههی تههونی نههابودش
  کنی
  زجر بدی مجبورم سوزناک بخونی گناه مردم چیه پای ههنگام بسوز
  پیامههامو مههی خههونی و جههواب نمیههدی انقههدر واسههت مینویسههی تادسههتام
  بیوسه !
  هفته ی دیگه همین جا تو همین کوچه
  گ ری رد شی اعالمیی رو دیواره
  او موکعس که دلت می سوزه برام
  او موکعس که اشکات می باره
  دیگه نیستی که به هالی بخندی
  شمارمو بگیر هی اشک بریز
  دیگه ایمانی نیست که دستاشو بگیری
  بشین گریه کن باید عکسام و ببینی
  گفتی نچرخ باکسی گفتی هسودم

  دانلود رمان عشق یعنی سردرد

  لعنت به روزایی که کار می کرد م نبودم
  چقدر التماسن کردم ولی نیومد
  خودمو انقدر زدم سرو صورت کبود
  تورفتی همه دست تو رو رو کرد
  انقدر گریه کردم چشام و خو کردم
  بااینکه هر دفعه یجور ب ی نارو زدی
  ولی باز توههنگام واسه تو جو کندم
  چقدر سخته که عشقت جلوی چشات بره
  س ی او یه عشق تازه س ی تو گریه بشه
  کدم ای رفتنت و دونه دونه می شماردم
  تو دلت با یه غریبس منکه واسه تو می مردم
  س ی من از عشق تو انگاری یه کوه درد بود
  پین او به من می خندید نق.ه ضعفمو بلد بود
  هنوزم با یاد تو می سازم و می سوزم
  هنوزم عکس تورو می بینی و می بوسی

  دانلود رمان عشق یعنی سردرد


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید