دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ 1811 بازدید بدون نظر

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

   دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  : با فرمت نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (PDF)دانلود رمان شطرنج شکسته - SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  خب ژانر رمان شطرنج شکسته چیه ؟
  #عاشقانه #معمایی

  خب رمان شطرنج شکسته چند صفحه داره ؟

  ۵۹۹

  خلاصه رمان شطرنج شکسته

  پنج مرد، پنج زندگی ، پنج راه که به هم می رسد
  چه خواهد شد در این راه بی پایان
  کسی خواهد شکست؟
  کدام مهره شطرنج؟
  کدام شطرنج شکسته؟

  چند صفحه ای اول رمان : شطرنج شکسته با هم بخونیم

  دستش راروی شقیقهاشگذاشتهبودو فشارمی داد.چشم هایش را بستو
  سععی کردکمی آرام بگیرد.تصعویری که دیده بود ازذهن بی قرارش بیرون
  نمی رفت.چهکسعی انتظار داشعت که نوشعاد…

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  نوشاد رادان مرتکب چنان
  کاری بشععودشچشععم هایش را آرام باز کرد گویی که انتظار داشععت هیج
  نبیند.دهانش را بازکردو سعی کرد هوای درون ماشین را به ریه ی خشکش
  بفرسعتد.نگاهی به اعداد قرمزرنگ انداخت.سعری تکان دادودستش را به
  سمت جعبهدنده برد.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  همزمان با سبز شدن چراغ ماشین از جاکنده شد.
  بی وفقعه می رانعد و هر چعه فکر می کرد نمی دانسععت که به کجا می
  رود.صدای زنگموبایلش چیزی را بهاو یادآوریکرد.نفس عمیقیکشید و
  رد تماس زد و بعد مسععیر خود را بدون توجه به بوق های آزاردهنده دیگر
  رانندگان عوضکرد.جلوی ساختمان بزرگ و سفید رنگآسایشگاهکه ت
  ا نفرت را بهیاد اومیآورد پارککرد.درماشین را به هم کوبید وصدایقفل
  شدن درها درگوشش پیچید.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  وارد ساختمان شده بود.به سمت اتاق موردنظرش رفت.درکرم رنگ را باز
  کردووارد اتاق شد.لبخندی را هر چند بی موردمهمان لب هایش کرد.آرام
  گفت.
  – سالم.
  می دانست مثل همیشه جوابش ت
  ا سکوت است.شال سفید رنگش راروی مبل قهوه ای قدیمیپرتکرد.گیره
  موهایش را بازکرد.به سعمت یخچال کوچک گوشعه اتاق رفت.

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

  امیدوارم رمان شطرنج شکسته خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

  اگر شما نویسنده رمان شطرنج شکسته هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

  منبع تایپ رمان : roman4u.ir

  دانلود رمان شطرنج شکسته – SilverSea Horse

   


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید